.
The Open Protein Structure Annotation Network
PDB Keyword
.

283590

  Table of contents
  1. 1. Protein Summary
  2. 2. Ligand Summary

  Site JCSG
  Status Selected
  Target Id 283590
  Molecular Characteristics
  Source Thermotoga maritima msb8
  Alias Ids TPS32946,TM1735, PF03968 Molecular Weight 123503.42 Da.
  Residues 1074 Isoelectric Point 6.30
  Sequence mnsfssknpegcslkvlikyllklsvvpfliglggfivfvsleilyqlsdlivrhrvgieklflmlyyy lpyfvamgvpvgvllaifwtfsrlseerelmaiqvhgisqknlivpflilgallsiavfflsdqivpey qskaeeamskyvlkkpevfvvenviskigddqyfyvekydertstmwnvvifrygheetivtakrvqkk gndwylfdgnyytvdkdgflkldvhfsemklditediekllrvgktpkemtgkelkekieffkkvgvkp spwvvelhsryansltpivivlvgvplsllfqlrskswgviftfvlvvlyqgsgawlsamgkenllnpv lapwipnivftivgtllfilldtffayriteflsrlffvafiftvsslfssqvvivsdrmekfpeemvf hgsveiaykdmtvqaseatiqlteegkakkleasggviyrkadtilmgehlifyleneksvlthirgst vleiekekkkiylsgedltsegsrtivdmgsistcsetpphyklkaryieikendyllakdvvfyllei plfyqpifftslsdkpqpfsvevgvgnnphlktsynvsypsgllyfstksvlsgglskelnwnhkmgsw slnldykestshsvlvkifdskntflfsqkneerihqferkekilngslnvvlrkesdgedsyilprvt vkkvsvktgvgtfsvdsfnhetriedqekrnsgsvslsfrsvpfllfqsvsvsttgkylfenqnldert sylktdsiwdfqnlslgkflvlddkiyagvyrsnedgyrvgnlftttlrvplgpfsfesyyklftvsge nlrkfsqnesknevdlkvsfsyenfksslettydflekefsdpylktsysfktgdithtvdsttrfvld eisrsyttwnfqqrmgaflnrfyftyyyrephvkyvedqmriygknflfmenprittytklsvdpfeld efwirgtfkkgesthslkmsyssdnlefsyqtkngdpaleisfslkdwnvekfslsvekalhclgtkis tsfgrnftlesfsilffirdfpnsgigfdteegiglnvf
    BLAST   FFAS

  Ligand Information
  Ligands
  Metals
  Transmembrane protein

  HMM_TM1735

  Protein Summary


  Ligand Summary

  Reviews

  References

   

  No references found.

  Tag page
  • No tags

  Files (0)

   
  You must login to post a comment.
  All content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License
  Powered by MindTouch